Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για τους παιδικούς σταθμούς Δήμου Θεσσαλονίκης

loading...
Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για τους παιδικούς σταθμούς Δήμου Θεσσαλονίκης
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενέκρινε με απόφαση του την κατάταξη των αιτήσεων των υποψηφίων για φιλοξενία παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα μοριοδότησης.

Χωρίς τίτλο
Σε περίπτωση ίσου αριθμού μορίων στην κατάταξη προηγείται το παιδί με το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα.
Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία, η επιλογή γίνεται μεταξύ των ισοβαθμούντων παιδιών κατόπιν κλήρωσης., η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής παρουσία των ενδιαφερομένων.
Εξαιρούνται της μοριοδότησης και εγγράφονται κατά προτεραιότητα:
α) παιδιά ορφανά από δύο γονείς.
β) παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα.
γ) παιδιά των ανάδοχων οικογενειών που ορίζονται από το Δημοτικό Βρεφοκομείο « Άγιος Στυλιανός» για το χρονικό διάστημα της αναδοχής.
δ) παιδιά εργαζομένων μητέρων, όταν ήδη άλλο παιδί της ίδιας οικογένειας έχει ανανεώσει την εγγραφή του για τη νέα σχολική χρονιά.
ε) παιδιά γονέων που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία με ετήσιο εισόδη- μα κάτω των 40.000€

Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
α) Για εργαζόμενους:
– Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, ή αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
– Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται εκκαθαριστικό μισθοδοσίας.

Για ελεύθερους επαγγελματίες:
– Αυτοπασχολούμενους εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
– Αυτοπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α.

Για άνεργους γονείς απαιτείται:
– Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
Για γονείς με παιδί ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό από τρίτες χώρες, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια παραμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.
Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.
Για διαζευγμένους, απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.
Για τον ορισμό του οικογενειακού εισοδήματος απαιτείται η προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους ή ακριβές αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων.
Οι αιτούντες, κατά την υποβολή της αίτησης, θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες και κατά την εγγραφή του παιδιού, θα προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. που θα το αποδεικνύουν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, αφαιρούνται τα επιπλέον μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας και γίνεται νέα κατάταξη στον πίνακα υποψηφίων για φιλοξενία παιδιών.
πηγή: seleo.gr